Go

Berezin Research Group - Former Team Members

Kevin Guo (2008-2011) Kevin Guo

Tiffany Gustafson PhD (2010-2012) Tiffany Gustafson

Qian Cao (2011-2013) Qian Cao, PhD

Natalia Zhegalova, PhD (2011 – 2013) Natalia Zhegalova, PhD

Eric Choi (2011) Eric Choi

Andy Zhou (2011-2012) Andy Zhou

Joel Sher (2011) Joel Sherr

Alex Aydt (2012 -2015) Alex Aydt

David Kim (2012-2015) David Kim

Garrett Gonzales (2012-2013) Garrett Gonzales

 Daniel Salo (2013-2014) Daniel Salo

Hairong Zhang (2013-2016) Hairong Zhang

Shawn He (2013-2016) Shawn He

Dennis Shi (2013-2015) Dennis Shi

Christina Williams (2014)

Lydia Lin (2014) Lydia Lin

George Tourkakis (2014-2016) George Tourkakis

Michael Xi (2014-2016) Michael Xi

Qian Wu (2015-2017) Qian Wu

Alexander Tan (2015)

Shane Blair (2015) Shane Blair

Cho Zou (2016-2017) Cho Zou

Shruthi Ramalingam (2016) Shruthi Ramalingam

Seth Adler (2016-2017) Seth Adler